Tietosuojaseloste: Koulutettu Hieroja Päivi M

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Päivi Malkamäki

Osoite: Pekurintie 8 as. 7 Kempele

Yhteystiedot: paivi.malkamaki@gmail.com, 040 368 7311

2. Rekisterin nimi

  • Asiakasrekisteri Koulutettu Hieroja Päivi M

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen toteuttamiseen, kehittämiseen ja personointiin, sekä mahdollisiin markkinointitoimiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

4. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan nimi
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Tiedot varatuista ja toteutuneista palveluista
  • Asiakaspalaute ja yhteydenotot
  • Markkinointiluvat ja -kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään pääasiassa asiakkailta itseltään palvelun varauksen yhteydessä, asiakaspalvelutilanteissa sekä muissa suorissa yhteydenotoissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille, paitsi lakiin perustuvien ja viranomaisen määräysten alaisten velvoitteiden hoitamiseksi.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muin teknisin keinoihin. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty asianmukaisin turvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"), mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty asiattomasti.